STOLTZ bygger en bærekraftig fremtid

Vi setter bærekraft og miljø i fokus

For STOLTZ handler bærekraft om fokus på miljøet og bærekraft i hele prosjektprosessen fra planlegging, gjennomførelse til kontroll.

Vi har valgt ut FNs bærekraftsmål nr. 3, 8, 11 og 13 som spesielt viktige for vår bedrift med tanke på våre risikoer og muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling. Disse målene er styrende for vår samfunnsansvarsstrategi.

3: God helse og livskvalitet (HMS)

«Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder.»

Relevante delmål:

3.9) Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.

Tiltak:

 • Bruke bygningsprodukter frie for helse- og miljøfiendtlige stoffer
 • Bidra til økt grad av fossilfrie byggeplasser og transport
 • Fjerne potensielle utslippskilder på byggeplasser
 • Tilrettelegge for at de som jobber på byggeplassen velger miljøvennlige fremkomstmidler (ladestasjoner etc)

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

Relevante delmål:

8.4) Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.

Tiltak:

 • Stille seriøsitetskrav i kontrakter både med byggherrer og underentreprenører
 • Bruke seriøsitetsregister (f.eks. Startbank)
 • Styrke oversikten over underleverandører (f.eks. ved å begrense antall ledd på underleverandører)
 • Krav om etisk handel i kontrakter og ved innkjøp (f.eks. NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp)
 • Bidra til å tilby gode lærlingeplasser

11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

«Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.»

Relevante delmål:

11.4) Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv.

11.6) Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering.

Tiltak:

 • Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene
 • Vurdere hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.»

Relevante delmål:

12.4) Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.

12.5) Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

12.6) Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

Tiltak:

 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse­ og miljøfarlige stoffer
 • Kreve at rådgiver utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Tilby / etterspørre fossilfri byggeplass
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration)
 • Tilby / etterspørre avfallsfrie byggeplasser
 • Undersøke ombruksmulighetene tidlig ved rehabilitering eller riving
 • Nøye vurdere om riving er riktig (Grønn Byggallianses tipshefte “Tenk deg om før du river”)

13: Stoppe klimaendringene

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)»

Relevante delmål:

13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Tiltak:

 • Tilby BREEAM NOR sertifisert bygg til kundene
 • Tilby fossilfri byggeplass (inkludrt fossilfri transport)
 • Foreslå utredning om hva takflatene kan og bør brukes til (eks. solceller, grønne tak), energiproduksjon til kundene
 • Prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)